HOTELE TURUNC

TEKST INFORMACYJNY O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

AY-TUR TURİZM SEN VE TİC.A.Ş. Jako Turunc Resort Hotel i Turunc Premium Hotel, które są spółkami zależnymi firm o nazwie Turunc, przywiązujemy dużą wagę do zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

W tym kontekście, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych nr 6698 („Ustawa KVK”) i odpowiednimi przepisami, w procesach przetwarzania i przekazywania danych osobowych osobom trzecim w ramach zarządzania naszym hotelem i działalności turystycznej, w celu zapobieżenia bezprawnemu przetwarzaniu i dostępowi do Twoich danych osobowych oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa zapewniającego ich ochronę.Podejmujemy niezbędne środki. Z pełnym zrozumieniem tej odpowiedzialności, my, jako Administrator Danych, przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób wyjaśniony poniżej i w granicach nakazanych przez prawo.

Niniejsze wyjaśnienie wydane przez naszą firmę zostało zaktualizowane w dniu 27.05.2020. W przypadku odnowienia całości lub niektórych artykułów Deklaracji, data wejścia w życie i wersja Deklaracji zostaną zaktualizowane. Oświadczenie na stronie internetowej naszej firmy (www.turunchohotels.com.tr) jest publikowany i udostępniany odpowiednim osobom.

o OSOBA PRZETWARZAJĄCA TWOJE DANE:

Jako firma jesteśmy podmiotem prawnym, który określa cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych oraz odpowiada za utworzenie i zarządzanie systemem rejestracji danych. Nasza Spółka rozpocznie przetwarzanie Twoich danych osobowych z zapewnieniem bezpieczeństwa danych, po wyrażeniu przez Ciebie wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych lub gdy Twoja wyraźna zgoda nie jest wymagana, poinformujemy Cię o tym. Przetwarzając Twoje dane osobowe możemy również przetwarzać Twoje dane, upoważniając jednego lub więcej podmiotów przetwarzających dane oraz zapewniając niezbędny poziom bezpieczeństwa.

o PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, W JAKIM CELU MOGĄ BYĆ PRZETWARZANE, JAKIMI SPOSOBAMI MOGĄ BYĆ UZYSKANE I JAKIMI TWOJE DANE BĘDĄ PRZETWARZANE:

Twoje dane osobowe mogą się różnić w zależności od usługi, produktu lub działalności handlowej świadczonej przez naszą Spółkę; Można je zbierać ustnie, pisemnie lub elektronicznie za pomocą metod automatycznych lub nieautomatycznych, w biurach, oddziałach, dealerach, call center, na stronie internetowej, w kanałach mediów społecznościowych, aplikacjach mobilnych i podobnych środkach. Dopóki korzystasz z produktów i usług naszej firmy, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane poprzez tworzenie i aktualizowanie.

Twoje dane osobowe KVK Law m. in. Aby móc świadczyć usługi świadczone przez naszą Spółkę i podnosić jakość tych usług zgodnie z postanowieniami 5 i 6 oraz innymi właściwymi przepisami Ustawy o identyfikacji tożsamości, wykonywać czynności określone przez organy władzy publicznej i/lub uznane za wyjątki, działania sprzedażowe i marketingowe firmy/spółek z grupy, przechowywanie informacji, raportowanie mogą być przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków informacyjnych.

Ponadto Twoje zebrane dane osobowe, nasze jednostki biznesowe do przeprowadzenia niezbędnych badań, aby skorzystać z produktów i usług oferowanych przez naszą Firmę, produktów i usług oferowanych przez naszą Firmę w celu dostosowania do Twoich upodobań, nawyków użytkowania i potrzeb i polecone Tobie, Naszej Firmie oraz osobom, które mają relacje biznesowe z naszą Firmą, bezpieczeństwo (operacje administracyjne w zakresie komunikacji prowadzone przez naszą Firmę, zapewnienie fizycznego bezpieczeństwa i kontroli lokalizacji Firmy, partnera biznesowego/klienta/dostawcy (upoważnionego lub pracowników ) procesów oceny, zgodności z prawem, spraw finansowych itp.), produktu, który otrzymujesz/otrzymasz w tym zakresie oraz usługi związanej z obszarami działalności naszej Spółki, takich jak komunikacja o usłudze i jej wykorzystanie w działaniach marketingowych, produkt/ oferta usług, modelowanie, raportowanie, scoring, monitorowanie ryzyka, badania aktualnych lub nowych produktów oraz identyfikacja potencjalnych klientów. Może być przetwarzany w celu dostarczania mięsa, podnoszenia jakości tych usług oraz wykonywania innych czynności, wypełniania obowiązków informacyjnych oraz zapewnienia realizacji polityki kadrowej naszej Spółki.

W tych celach mogą być przetwarzane Twoje dane osobowe z Załącznika-1.

o UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH:

Twoje zebrane dane osobowe; W celach, które wyjaśniliśmy powyżej, nasze Spółki zależne, Partnerzy Biznesowi, Dostawcy, Urzędnicy Spółki, Akcjonariusze, Spółki Grupy AY-TUR TURİZM SAN VE.TİC.A.Ş oraz prawnie upoważnione instytucje publiczne i osoby prywatne podlegają art. 8 i 9 ustawy KVK mogą być przekazywane w ramach określonych warunków i celów przetwarzania danych osobowych.

Ten formularz informacyjny jest załącznikiem i integralną częścią Twoich próśb dotyczących wszelkiego rodzaju umów i zamówień na usługi, które podpisałeś z naszą Spółką.

o POSTĘPOWANIE Z PAŃSTWAMI DANYCH OSOBOWYCH:

Nasza firma przechowuje przetwarzane przez siebie dane osobowe przez okresy określone przepisami prawa, a jeżeli przepisy prawa nie przewidują odrębnego okresu; Dane osobowe są przechowywane przez okres, który wymaga przetwarzania zgodnie z praktykami naszej Spółki i praktykami życia gospodarczego, w zależności od usług świadczonych przez naszą firmę przy przetwarzaniu tych danych, a po tym okresie tylko przez okresy wymagane w praktyce w celu stanowienia dowodu w ewentualnych sporach prawnych. Po upływie określonych terminów, zgodnie z art. 7 ustawy KVK, przedmiotowe dane osobowe są usuwane, niszczone lub anonimizowane w pierwszym dniu zniszczenia.

o TWOJE PRAWA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH:

W ramach art. 11 ustawy KVK możesz złożyć wniosek do naszej firmy i przesłać nam swoje prośby poniżej;

o Aby dowiedzieć się, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane, czy nie, a jeśli tak, zażądać informacji na ten temat,

o aby dowiedzieć się, w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe i czy są one wykorzystywane zgodnie z celem,

o poznania podmiotów trzecich, którym przekazywane są Twoje dane osobowe w kraju lub za granicą,

o Żądanie sprostowania danych osobowych w przypadku niekompletnego lub nieprawidłowego przetwarzania,

o Żądania usunięcia, zniszczenia lub anonimizacji Twoich danych osobowych w przypadku zniknięcia przyczyn wymagających przetwarzania Twoich danych osobowych w zakresie art. 7 ustawy KVK,

o Żądanie powiadomienia o transakcjach dokonanych zgodnie z lit. d) i e) osobom trzecim, którym zostały przekazane Twoje dane osobowe,

o wniesienie sprzeciwu wobec Ciebie poprzez analizę przetwarzanych danych wyłącznie za pomocą zautomatyzowanych systemów,

o Żądanie naprawienia szkody w przypadku szkody spowodowanej niezgodnym z prawem przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

Zgodnie z przepisami Ustawy KVK oraz Komunikatem w sprawie procedur i zasad składania wniosków do Administratora danych opublikowanym w dniu 10.03.2018 r. oraz właściwymi obowiązującymi przepisami, www.turunchohotels.com.tr Korzystanie z formularza zgłoszeniowego pod adresem;

o AY-TUR TURİZM SEN VE TİC.A.Ş. Do wniosków w zakresie (Turunc Resort Hotel); Mah.36.Sok.Nr:5 Składając wniosek osobiście z podpisaną na mokro petycją do Marmaris/MUĞLA lub wysyłając ją na ten adres za pośrednictwem notariusza,

o AY-TUR TURİZM SEN VE TİC.A.Ş. (Turunc Premium Hotel), składając wniosek osobiście z podpisaną na mokro petycją do Turunc Merkez Mah.Cumhuriyet Cad.No:1 Marmaris/MUĞLA lub przesyłając ją na ten adres za pośrednictwem notariusza,

Zarejestrowaną pocztą elektroniczną, AY-TUR TURİZM SAN VE TİC.A.Ş. dla [email protected]  AY-TUR TURİZM SAN VE TİC.A.Ş. dla [email protected]  Możesz z niego skorzystać wysyłając e-mail na swój adres e-mail.

Poniżej znajdują się informacje o tym, w jaki sposób Twoje aplikacje zostaną do nas dostarczone, w zależności od kanałów aplikacji.

Metoda aplikacji Adres, pod którym zostanie złożony wniosek (w przypadku zmiany adresu należy wziąć pod uwagę ostatni adres publikowany w biuletynie rejestru handlowego) Informacje, które należy podać we wniosku aplikacyjnym
Wniosek osobisty (Wnioskodawca przychodzi osobiście i składa wniosek z dokumentem potwierdzającym jego tożsamość) AY-TUR TURİZM SAN VE TİC.A.Ş. Do wniosków w zakresie (Turunc Resort Hotel & Turunc Premium Hotel);

Turunc Mah.36 st.No:5 Marmaris/MUGLA

AY-TUR TURİZM SAN VE TİC.A.Ş. (Turunç Premium Hotel) dla wniosków;

Turunc Mah.Cumhuriyet nr kat.:1 Marmaris/MUGLA

Na kopercie należy napisać „Prośba o udzielenie informacji na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych”.
Powiadomienie za pośrednictwem notariusza AY-TUR TURİZM SAN VE TİC.A.Ş. Do wniosków w zakresie (Turunc Resort Hotel & Turunc Premium Hotel);

Turunc Mah.36 st.No:5 Marmaris/MUGLA

AY-TUR TURİZM SAN VE TİC.A.Ş. (Turunç Premium Hotel) dla wniosków;

Turunc Mah.Cumhuriyet nr kat.:1 Marmaris/MUGLA

Na kopercie zawiadomienia należy wpisać „Prośba o udzielenie informacji na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych”.
 Za pośrednictwem zarejestrowanej poczty elektronicznej (KEP) W imieniu AY-TUR TURİZM SAN VE TİC.A.Ş;

[email protected]

 

Temat e-maila

Należy napisać „Prośba o udzielenie informacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych”.

Aby osoba inna niż zainteresowana mogła złożyć wniosek, musi istnieć poświadczone notarialnie specjalne pełnomocnictwo wystawione przez odpowiednią osobę w imieniu tej osoby do złożenia wniosku.

W tym kontekście Twoje prośby, które należycie przekażesz naszej Firmie, zostaną sfinalizowane najpóźniej w ciągu trzydziestu dni. W przypadku, gdy realizacja ww. żądań wymaga osobnego kosztu, nasza Spółka obciąży wnioskodawcę opłatą w taryfie ustalonej przez Radę Ochrony Danych Osobowych („Rada”). Jeśli nasza firma odpowie na Twoje zgłoszenie za pośrednictwem nośnika danych, takiego jak CD lub pamięć flash, może zostać naliczona opłata, która nie przekroczy kosztu nośnika danych.

Nasza firma może zwrócić się do osoby zainteresowanej o udzielenie informacji w celu ustalenia, czy wnioskodawca jest właścicielem danych osobowych, a także może zadać tej osobie pytanie dotyczące wniosku w celu wyjaśnienia kwestii wskazanych we wniosku.

Nasza firma może odrzucić wniosek wnioskodawcy w następujących przypadkach, podając przyczynę:

o Przetwarzanie danych osobowych w celach badawczych, planistycznych i statystycznych poprzez ich anonimizację w oficjalnych statystykach.

o Przetwarzanie danych osobowych w celach artystycznych, historycznych, literackich lub naukowych lub w zakresie wolności słowa, o ile nie narusza to obronności, bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa publicznego, porządku publicznego, bezpieczeństwa gospodarczego, prywatności życia prywatnego lub dóbr osobistych lub stanowić przestępstwa.

o Przetwarzanie danych osobowych w zakresie działań prewencyjnych, ochronnych i wywiadowczych prowadzonych przez instytucje i organizacje publiczne upoważnione przepisami prawa do zapewnienia obronności, bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa publicznego, porządku publicznego lub bezpieczeństwa gospodarczego.

o Przetwarzanie danych osobowych przez organy wymiaru sprawiedliwości lub organy egzekucyjne w związku z postępowaniem przygotowawczym, ściganiem, procesem lub egzekucją.

o Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zapobiegania przestępstwom lub do prowadzenia dochodzeń w sprawach karnych.

o Przetwarzanie danych osobowych upublicznionych przez właściciela danych osobowych.

o Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest wymagane przez uprawnione i uprawnione instytucje i organizacje publiczne o charakterze instytucji publicznych, w celu realizacji obowiązków nadzorczych lub regulacyjnych oraz w celu dochodzenia lub ścigania dyscyplinarnego, na podstawie uprawnienia przyznanego przez prawo.

o Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ochrony interesów gospodarczych i finansowych Państwa w zakresie spraw budżetowych, podatkowych i finansowych.

o Możliwość, że żądanie właściciela danych osobowych może naruszać prawa i wolności innych osób

o Żądania wymagające nieproporcjonalnego wysiłku.

o Żądane informacje są publicznie dostępne.

W przypadku odrzucenia wniosku zgodnie z art. 14 ustawy KVK udzielona odpowiedź jest niewystarczająca lub wniosek nie został udzielony w terminie; Skargi można składać do Zarządu w ciągu trzydziestu dni od daty otrzymania odpowiedzi przez naszą firmę, aw każdym razie w ciągu sześćdziesięciu dni od daty złożenia wniosku.

Formularz wniosku: Proszę kliknąć na formularz zgłoszeniowy

ANEKS 1: Kliknij, aby wyświetlić kategorie danych osobowych

Whatsapp
projektowanie stron

Pliki cookie są używane w tej witrynie w celu poprawy komfortu użytkowania i zapewnienia sprawnego działania witryny. Polityka prywatności

Zrozumiany