TURUNC HOTELS

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ AYDINLATMA METNİ

AY-TUR TURİZM SEN VE TİC.A.Ş. adlı şirketlerin iştiraki olan, Turunc Resort Hotel ve Turunc Premium Hotel  olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına son derece önem vermekteyiz.

Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve ilgili mevzuat uyarınca otelcilik ve turizm faaliyetlerimiz çerçevesinde   kişisel verilerinizin işlenmesi ve üçüncü kişilere aktarımı süreçlerinde, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gerekli tedbirleri almaktayız. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Şirketimiz tarafından düzenlenen işbu aydınlatma metni 27/05/2020 tarihinde güncellenmiştir. Beyan’ın tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Beyan’ın yürürlük tarihi ve versiyonu güncellenecektir. Beyan Şirketimizin internet sitesinde (www.turunchotels.com.tr) yayımlanır ve ilgili kişilerin erişimine sunulur.

o   VERİLERİNİZİ İŞLEYEN KİŞİ:

Şirket olarak kişisel verilerinizin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu tüzel kişiyiz. Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açık rızanızı vermenizle veya açık rızanız gerekmediği durumlarda yapacağımız bilgilendirmeyle birlikte Şirketimiz kişisel verilerinizi veri güvenliğini sağlayarak işlemeye başlayacaktır. Kişisel verilerinizi işlerken bir veya birden fazla veri işleyeni yetkilendirerek gerekli güvenlik düzeyini sağlamak suretiyle verilerinizi onlara da işletebiliriz.

o   KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ DAYANAĞI, HANGİ AMAÇLA İŞLENEBİLECEĞİ, HANGİ YÖNTEMLERLE ELDE EDİLEBİLECEĞİ VE HANGİ VERİLERİNİZİN İŞLENECEĞİ:

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz islenebilecektir.

Kişisel verileriniz KVK Kanunu m. 5 ve 6 hükümleri ile Kimlik Bildirme Kanunu ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince Şirketimiz tarafından gerçekleştirilecek hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini artırabilmek, kamu otoritelerince öngörülen ve/veya istisna olarak sayılan faaliyetleri, şirketin/grup şirketlerinin satış ve pazarlama faaliyetlerini yerine getirebilmek, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amaçlarıyla işlenebilmektedir.

Ayrıca toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların is birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı /müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali isler vb.), bu konuda aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi, modelleme, raporlama, skorlama, risk izleme, mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti gibi Şirketimizin faaliyet konuları ile ilgili hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini artırabilmek ve diğer faaliyetlerini yerine getirebilmek, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla işlenebilmektedir.

Bu amaçlarla EK-1’de yer alan kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

o   KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI:

Toplanan kişisel verileriniz;  yukarıda açıklamış olduğumuz amaçlarla yurtiçinde  bulunan İştiraklerimize, İş Ortaklarımıza, Tedarikçilerimize, Şirket Yetkililerimize, Hissedarlarımıza, AY-TUR TURİZM SAN VE.TİC.A.Ş Grup Şirketlerimize ve Kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri isleme Sartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

İşbu bilgilendirme formu, Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz her türlü sözleşme ve hizmet alımına yönelik taleplerinizin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

o   KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İMHA EDİLMESİ:

Şirketimiz, işlediği kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamın teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra KVK Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca söz konusu kişisel veriler ilk imha tarihinde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

o   KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİYLE İLGİLİ HAKLARINIZ:

KVK Kanunu’nun 11. maddesi çerçevesinde şirketimize başvurarak aşağıda yer alan taleplerinizi bize iletebilirsiniz;

o   Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

o   Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

o   Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

o   Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

o   KVK Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hâle getirilmesini talep etme,

o   (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

o   İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun doğmasına itiraz etme,

o   Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınızı KVK Kanunu ve 10.03.2018 tarihinde yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili güncel mevzuata uygun olarak, www.turunchotels.com.tr adresinde yer alan  başvuru formu  kullanılarak;

o   AY-TUR TURİZM SEN VE TİC.A.Ş. (Turunc Resort Hotel) yönünden  başvurular için ;Turunc Mah.36.Sok.No:5 Marmaris/MUĞLA  adresine ıslak imzalı dilekçe ile şahsen başvurularak veya bu adrese noter vasıtasıyla gönderilerek,

o   AY-TUR TURİZM SEN VE TİC.A.Ş. (Turunc Premium Hotel) yönünden  başvurular için ;Turunc Merkez Mah.Cumhuriyet Cad.No:1 Marmaris/MUĞLA  adresine ıslak imzalı dilekçe ile şahsen başvurularak veya bu adrese noter vasıtasıyla gönderilerek,

Kayıtlı Elektronik Posta Yolu ile  AY-TUR TURİZM SAN VE TİC.A.Ş. için ay-turturizm@hs01.kep.tr  e-mail adresine, AY-TUR TURİZM SAN VE TİC.A.Ş.  için ay-turturizm@hs01.kep.tr  e-mail adresine mail ile iletilerek kullanabilirsiniz.

Aşağıda başvurularınızın ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin başvuru kanalları özelinde bilgi verilmektedir.

Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı Adres (adres değişikliği durumunda ticaret sicil gazetesinde yayınlı son adres dikkate alınmalıdır) Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen Başvuru ( Başvuru Sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması ) AY-TUR TURİZM SAN VE TİC.A.Ş. (Turunc Resort Hotel & Turunç Premium Hotel) yönünden  başvurular için;

Turunc Mah.36 sok.No:5 Marmaris/MUĞLA

AY-TUR TURİZM SAN VE TİC.A.Ş. ( Turunç Premium Hotel)  yönünden başvurular için;

Turunc  Mah.Cumhuriyet Cad.No:1 Marmaris/MUĞLA

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
Noter Vasıtasıyla Tebligat AY-TUR TURİZM SAN VE TİC.A.Ş. (Turunc Resort Hotel & Turunç Premium Hotel) yönünden  başvurular için;

Turunc Mah.36 sok.No:5 Marmaris/MUĞLA

AY-TUR TURİZM SAN VE TİC.A.Ş. ( Turunç Premium Hotel)  yönünden başvurular için;

Turunc Mah.Cumhuriyet Cad.No:1 Marmaris/MUĞLA

Tebligat zarfının üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
 Kayıtlı Elektronik Posta  (KEP) Yoluyla AY-TUR TURİZM SAN VE TİC.A.Ş için;

ay-turturizm@hs01.kep.tr

 

E- postanın  konu kısmına

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

İlgili kişinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş noter tasdikli özel vekâletname bulunmalıdır.

Bu kapsamda usulüne uygun bir şekilde Şirketimize ileteceğiniz talepleriniz, en geç otuz gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerinizin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirketimiz tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.  Şirketimizce CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamı üzerinden başvurunuza cevap verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek şekilde belirlenen ücret talep edilebilecektir.

Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, ilgili kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Şirketimiz aşağıda yer alan hallerde başvuruda bulunan kişinin başvurusunu, gerekçesini açıklayarak reddedebilir:

o   Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

o   Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü̈ kapsamında işlenmesi.

o   Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

o   Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

o   Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.

o   Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

o   Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.

o   Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

o   Kişisel veri sahibinin talebinin diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması

o   Orantısız çaba gerektiren taleplerde bulunulmuş olması.

o   Talep edilen bilginin kamuya açık bir bilgi olması.

Kişisel veri sahibi KVK Kanunu’nun 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; Şirketimizin cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kurul’a şikâyette bulunabilir.

Başvuru formu: Başvuru Formu için Lütfen Tıklayınız

EK-1: Kişisel Veri Kategorileri için Lütfen Tıklayınız

Whatsapp
Web Tasarım

Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Gizlilik Politikası

Anladım